O nama

Zavod za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pruža dijagnostičku uslugu  na razini histološke, ultrastrukturalne i molekularne građe.  Također, pruža uslugu postmortem djelatnosti (obdukcije). Djelatnost Zavoda provodi 13 specijalista patologije, 1 specijalist biokemije i 2 magistra biologije koji su i sveučilišni nastavnici. U rad tima uključeno je i 3 liječnika specijalizanata patološke anatomije koji na Zavodu obavljaju redovni specijalistički staž i 6 medicinsko laboratorijskih inženjera te 13 laboratorijskih tehničara.

Godišnje se na Zavodu obavi oko 300 obdukcija i pregleda, više od 17 000 biopsija (laboratorij za patohistološku analizu), uključujući intraoperativne biopsije i konzultacije. Nadalje, na Zavodu se obavi više od 10 000 imunohistokemijskih (laboratorij za imunohistokemijsku analizu), oko 100 elektronsko-mikroskopskih (laboratorij za ultrastrukturalnu analizu) i 400 molekularnih analiza (laboratorij za molekularnu patologiju i molekularnu dijagnostiku). Zavod obavlja i djelatnost Biobanke TransMedRi.

Dijagnostička djelatnost vezana za biopsije obavlja se u okviru kliničke specijalističke djelatnosti koje imaju svoje specifičnosti:

Bolesti glave i vrata

obrađuju se resecirani kirurški uzorci kao i probatorne biopsije usne i nosne šupljine, odnosno biopsije područja glave i vrata. Dijagnoza bolesti postavlja se korištenjem klasičnih metoda obrade i bojenja tkiva (bojenje hemalaun-eozinom), kao i primjenom histokemijskog (PAS, Kreyberg, Gomory, Mallory i dr.) i imunohistokemijskog bojenja, a u nekim slučajevima i primjenom molekularne analize (EBV i i HPV).

Neuropatologija i patologija perifernog živca i skeletnog mišića

obrađuju se kirurški uzorci tkiva mozga, leđne moždine, moždanih ovojnica, perifernih živaca i mišića. Dijagnoza bolesti postavlja se korištenjem klasičnih metoda obrade i bojenja tkiva (bojenje hemalaun-eozinom), kao i primjenom histokemijskih (PAS, Kreyberg, Gomory, Mallory, oil-red-O i dr.) i imunohistokemijskih metoda. Za analizu mišića, naročito kod bolesnika sa stečenim metaboličkim poremećajima i djece s kongenitalnim miopatijama primjenjuje se i ultrastrukturalna analiza.

Bolesti pluća

obrađuju se uzorci tkiva dobiveni iglenom biopsijom endoskopskim putem (bronhoskopija), uzorci dobiveni iglenom biopsijom pod nadzorom CT-a (transtorakalna biopsija) i resecirani kirurški materijal. Dijagnostika ne obuhvaća samo tumore pluća i pleure već i intersticijske bolesti pluća. Osim standardne analize hemalaun-eozinskih preparata, primjenjuju se i ostale dijagnostičke metode kao što su histokemija, imunohistokemija te molekularna analiza posebno kod bolesnika s ne sitnostaničnim karcinomima pluća u cilju analize EGFR mutacije koja ima prediktvni značaj u odabiru terapije bolesnika.

Hematopatologija

najčešće se analiziraju limfni čvorovi, uzorci dobiveni biopsijom koštane srži, tkivo slezene, ali i sva druga tkiva kod kojih postoji sumnja na hematološku bolest. Osim standardne analize hemalaun-eozinskih preparata, primjenjuju se moderne dijagnostičke metode kao što su histokemija, imunohistokemija, molekularna analiza te fluorescentna in situ hibridizacija u cilju utvrđivanja klonalnosti limfocita B i T te raznih citogenetskih i genskih abnormalnosti.

Patologija dojke

obrađuju se uzorci tkiva dobiveni iglenom biopsijom pod nadzorom ultrazvuka i resecirani kirurški materijal. Također se rade intraoperativne biopsije limfnog čvora čuvara (sentinel limfni čvor) i kirurških uzoraka dobivenih probatornim biopsijama. Za dijagnostiku malignih i ne-malignih oboljenja koriste se klasične metode obrade tkiva (bojenje hemalaun-eozinom), histokemijske metode bojenja (PAS, Gomory, Mallory i dr.) i imunohistokemijske metode bojenja tkiva sa specifičnim protutijelima. Osim za postavljanje dijagnoze imunohistokemijsko bojenje se koristi i za određivanje proliferacijskog indeksa s anti- Ki-67 protutijelom, steroidnih receptora (ER i PR) te HER-2/neu koji imaju ulogu u određivanju prognoze i odabiru terapije za bolesnike. U slučaju dvojnog, slabog HER-2/neu imunohistokemijskog skora primjenjuje se FISH analiza za utvrđivanje statusa samog gena.

Patologija probavnog sustava

obrađuju se uzorci tkiva uzeti endoskopskim putem (ezofago-gastroskopija i kolonoskopija), uzorci dobiveni iglenom biopsijom, uzorci dobiveni iglom pod nadzorom endoskopskog ultrazvuka, kirurški uzorci dobiveni probatornim biopsijama te resecirani kirurški materijal. Obavlja se i analiza uzorka kod transplatacije jetre. Dijagnoza bolesti postavlja se korištenjem klasičnih metoda obrade tkiva (bojenje hemalaun-eozinom), histokemjskim metodama bojenja (PAS, Kreyberg, Gomory, Mallory i dr.) i imunohistokemijskim bojenjem tkiva sa specifičnim protutijelima. Imunohistokemijski se rutinski utvrđuje HER-2/neu ekspresija kod karcinoma želuca koji imaju ulogu u odabiru anti HER-2/neu terapije, dok se kod kolorektalnog karcinoma primjenjuje molekularna analiza u cilju identifikacije k-ras mutacije koja odabire bolesnike za primjenu specifične terapije u cilju inhibicije tirozin kinaznih receptora.

Patologija organa muškog spolnog i urološkog sustava

obrađuju se uzorci tkiva dobiveni iglenom biopsijom pod nadzorom ultrazvuka, uzorci tkiva dobiveni endoskopskom operacijom (TUR), kirurški uzorci dobiveni probatornim biopsijama i resecirani kirurški materijal. Kirurški reseciran materijal se obrađuje po standardiziranim protokolima za pojedini organ, posebice tumorske dijagnostike benignih i malignih oboljenja bubrega, mokraćovoda, mokraćnog mjehura, uretre i muških spolnih organa, prostate, testisa, penisa.

Patologija bubrega

obrađuju se uzorci tkiva dobiveni iglenom biopsijom pod nadzorom ultrazvuka i resecirani kirurški materijal. Za dijagnostiku glomerulopatija i tubulointersticijskih oboljenja bubrežnog parenhima koriste se klasične metode obrade tkiva (bojenje hemalaun-eozinom), histokemijske metode bojenja (PAS, MASSON, MALLORY, VAN GIESON ELASTICA i JONES) i imunofluorescenca na smrznutim rezovima uz rutinsku primjenu specifičnih protutijela za IgG, IgM, IgA, komponente komplementa c3, c1 i c4, fibrin/fibrinogen i Kappa i Lambda lake lance. Materijal se također odvaja i priprema za dijagnostiku elektronskim mikroskopom. Dio rada se odnosi na biopsije nativnog bubrega, a dio na biopsije transplantata bubrega prije svega u cilju hitne dijagnostike odbacivanja transplantata ili pregleda podobnosti donorskog bubrega zbog čega je organizirana i trajna pripravnost laboratorija i patologa. U dijagnostici transplantacijske virusne patologije koriste se osim imunohistokemijskih i molekularne metode izolacije virusne DNA iz tkiva ( BK, CMV i HBV,C).

Patologija organa ženskog spolnog sustava

obrađuje se sav kirurški materijal s Klinike za ginekologiju i perinatologiju KBC-a Rijeka. Dijagnoza se postavlja korištenjem klasičnih metoda obrade tkiva (bojenje hemalaun-eozinom), na smrznutom tkivu (intraoperativne biopsije) te primjenom histokemije i imunohistokemije.

Perinatologija

u sklopu ginekološke patologije zastupljena je perinatologija, analize patologije posteljice i patologije neonatalne dobi.

Patologija kože i mekih tkiva

obrađuju se uzorci tkiva dobiveni „shave“, incizijskom i ekscizijskom biopsijom tkiva. Većinu materijala čine kožni tumori, ali i druge bolesti kože. Analiziraju se i svi tumori mekih tkiva koji su smješteni u koži, kao i u dubljim dijelovima tijela. Za dijagnostiku malignih i nemalignih oboljenja koriste se klasične metode obrade i bojenja tkiva (bojenje hemalaun-eozinom), histokemijske (PAS, Gomory, Mallory i dr.) i imunohistokemijske metode, kao i dodatne molekularne analize kao npr. utvrđivanje BRAF mutacija kod melanoma kože koji ima prediktivni značaj za odabir biloške terapije bolesnika.

 

Laboratorij za patohistološku analizu

Patohistološki laboratorij  obavlja djelatnost  obrade tkivnih uzoraka od fiksacije do izrade histoloških preparata.  Pokriva potrebe stručne djelatnosti te  potrebe znanstveno istraživačkih projekata našeg i drugih Zavoda Medicinskog fakulteta te suradnih ustanova.

Djelatnost se odvija kroz nekoliko faza i u nekoliko laboratorija, od zaprimanja bioptičkih uzoraka, pripreme parafinskih rezova do histokemijskog bojenja koje osigurava prepoznavanje raznih struktura stanica i tkiva.

Standardiziran rad laboratorija osigurava kvalificirani kadar medicinsko- laboratorijskih inženjera i tehničara uz primjenu uređaja za automatsko procesiranje, uklapanje i bojenje tkiva.

 

Laboratorij za ultrastrukturalnu analizu

Na Zavodu se nalazi transmisijski elektronski mikroskop „Morgagni Philips TEM koji se od 2003. godine koristi u dijagnostičke, znanstvene i nastavne svrhe. Ultrastrukturalna analiza sastavni je dio dijagnostike nediferenciranih tumora, bolesti nakupljanja, neuromišićnih i drugih oštećenja kao i glomerulopatija.

                                                                      

Laboratorij za imunohistokemijsku analizu

Zavod za patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pruža široki spektar imunohistokemijskih i imunofluorescentnih bojanja većinom na parafinskim (formalin fiksiranim tkivima), a za određene potrebe, i na smrznutim tkivnim rezovima.

Laboratorij za imunohistokemiju u dijagnostičke svrhe koristi protutijela koja prepoznaju razne stanične, tkivne, tumorske i proliferacijske biljege, osiguravaju utvrđivanje histogeneze tumora, pomažu u raščlanjivanju reaktivnih i neoplastičnih procesa te omogućavaju prepoznavanje brojnih prognostičkih i prediktivnih faktora tumora koji su detaljno navedeni u sklopu dijagnostičkih postupaka pojedinih organa.

Rad u laboratoriju provodi visoko specijalizirani kadar medicinsko-laboratorijskih inženjera koji trajno provode edukaciju u specijaliziranim imunohistokemijskim laboratorijima u zemlji i inozemstvu (Dako Training Center, Copenhagen, Denmark).

Od 2008. godine Laboratorij sudjeluje u provjeri kvalitete imunohistokemijskih bojanja od strane neovisne znanstvene organizacije NordiQC (Nordic immunohistochemical Quality Control, Aalborg, Denmark). Do sada, Laboratorij posjeduje certifikat kvalitetnog imunohistokemijskog  bojanja za više od 50 primarnih protutijela među kojima se nalaze prvenstveno ona s prediktivnim značajem odgovara na terapiju odrađenih malignih tumora.

 

Laboratorij za molekularnu patologiju i molekularnu dijagnostiku

Djelatnost  laboratorija

Djelatnosti  laboratorija za molekularnu patologiju i molekularnu dijagnostiku su:

  • analize promjena u tkivu tumora na temelju promjena u strukturi nukleinskih kiselina (DNA i RNA): mutacije i  delecije u strukturi gena, amplifikacije gena, translokacije i inverzije gena na kromosomima
  • kvantitativne analize  tumorskih klonova u svrhu praćenja efikasnosti terapije
  • dokazivanje virusa značajnih u upalnim procesima i karcinogenezi.

Materijali za analize

U Laboratoriju se obrađuju  uzorci tkiva (svježi, uklopljeni u parafin, sa citoloških stakala), uzorci periferne krvi, plazme, seruma, urina, likvora, obrisaka urogenitalne regije.

Kontrola kvalitete i suradnja

Laboratorij sudjeluje u kontrolama kvalitete rada organiziranim od strane Društva patologa Njemačke  i  Austrije  te profesionalnih institucija za provođenje kontrole ( Horizon, Velika Britanija i  EMQN  –  European Molecular Genetics Quality Network).  Nadalje, Laboratorij surađuje s renomiranim laboratorijima za molekularnu dijagnostiku u regiji:

  • Institute of Hygiene, Microbiology and Enviromental Medicine, Medical University Graz, Austria ( Prof. Harald H. Kessler)
  • Institute of Pathology, Department of Molecular Pathology Diagnostics, Medical University Graz, Austria (Prof. Gerald Hoefler)
  • Department of Hematology/Oncology, University of Bologna, Italy ( Prof. Simona Soverini).